do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska

Zakres projektu

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży wychowującej się w instytucjonalnej pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Grupą docelową będą osoby wykluczone, zagrożone ubóstwem i dalszym wykluczeniem społecznym, to jest 20 dzieci w wieku (13-18) w tym 2 pełnoletnich (1K,1M) wychowanków z wszystkich trzech placówek z terenu powiatu kłobuckiego w Domu Dziecka w Kłobucku oraz w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Waleńczowie i Krzepicach.

Zadania w ramach projektu: Pomoc specjalistyczna, zajęcia dodatkowe dla wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie uczestników projektu z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: edukacyjnym, społecznym, zawodowym i zdrowotnym w celu rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej i społecznej – ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową 20 podopiecznych 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kłobucku, Waleńczowie i Krzepicach poprzez wsparcie prowadzonymi tam zajęciami i specjalistycznymi usługami, a także specjalistyczną terapią oraz zajęciami integracyjnymi do 30.06.2022 r. Ostatecznym celem działań w tym zakresie będzie doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie integracji społecznej i edukacji. Działania społeczne będą miały też decydujące znaczenie w perspektywie dokonywanych zmian.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Wartość projektu: 327 350,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej (dofinansowanie ze środków EFS): 278 247,50 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 roku. Beneficjentem projektu jest Powiat Kłobucki.

Podmiotem realizującym jest Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku.

 

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl