do góry
ikonaFILM - Szkoły Powiatu KłobuckiegoikonaFILM - Matury w powiecie klobuckim
Strona główna Starostwo Powiatowe Nieodpłatna pomoc prawna
 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

 

Informujemy, że Powiat Kłobucki w 2019 roku realizuje w dalszym ciągu zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na zorganizowaniu funkcjonowania na terenie naszego powiatu punktów pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Zainteresowani i uprawnieni mieszkańcy powiatu kłobuckiego mogą uzyskać darmową pomoc prawną w następujących lokalizacjach:

Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, pok. nr 13

nr tel., pod którym można umówić się na poradę: 034 310 95 13, 034 310 95 12, 034 310 95 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1400 - 1800
Wtorek 1400 - 1800
Środa 1400 - 1800
Czwartek 1400 - 1800
Piątek 1400 - 1800

Punkt w Gminie Lipie
w punkcie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1300 - 1700
Wtorek 900 - 1300

Punkt w Gminie Krzepice
w punkcie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Godziny otwarcia:

Środa 1300 - 1700
Czwartek 1200 - 1600
Piątek 1200 - 1600

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20, pok. nr 2

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1300 - 1700
Wtorek 1000 - 1400
Środa 1000 – 1400
Czwartek 1300 - 1700
Piątek 1000 - 1400

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub:

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

podniesienie świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji i nieodpłatną mediację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne w tym upowszechniania wiedzy o:

  • prawach i obowiązkach obywatelskich;
  • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
  • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
  • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa