do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Dostępność
 
Dostępny samorząd – granty
 Dostępny samorząd – grantyDostępny samorząd – granty
 

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Kłobucku w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR)

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

 

Powiat Kłobucki składa się z 9 gmin:

 • Kłobuck
 • Krzepice
 • Lipie
 • Miedźno
 • Opatów
 • Panki
 • Popów
 • Przystajń
 • Wręczyca Wielka

Mieszkańcy Powiatu załatwiają sprawy w Starostwie Powiatowym. Starostwo Powiatowe nazywamy w skrócie Starostwem. Starostwo znajduje się w Kłobucku w dwóch budynkach. Jeden budynek jest na Rynku im. Jana Pawła II pod numerem 13. Do wejścia w budynku prowadzą schody od strony ul. 11 Listopada. Przy schodach jest podjazd z poręczami.

W tym budynku znajdują się:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
 • kancelaria (podawcza)
 • biuro rzeczy znalezionych
 • wydział geodezji, kartografii i katastru
 • punkt przyjmowania wniosków o wypis z rejestru gruntów i budynków
 • sprzedaż map
 • obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych
 • wydział gospodarki nieruchomościami
 • wydział architektury, budownictwa i urbanistyki.

Drugi budynek Starostwa jest na ulicy Księdza Ignacego Skorupki 46A.

W tym budynku znajdują się:

 • wydział komunikacji i transportu
 • wydział rolnictwa i ochrony środowiska
 • wydział edukacji, kultury i kultury fizycznej
 • wydział inwestycji i rozwoju
 • wydział spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego
 • stanowisko do spraw zdrowia
   
 • powiatowy rzecznik konsumentów

W Starostwie pracuje Starosta. Starosta to osoba, która kieruje Zarządem Powiatu. Zarząd Powiatu ustala, które sprawy są ważne dla mieszkańców. Gdy chcesz spotkać się ze Starostą zadzwoń na numer 34 310 95 00.

 

Staroście w pracy pomaga Wicestarosta.

W Starostwie dyżur pełni Przewodniczący Rady Powiatu. Radni to osoby wybrane przez mieszkańców Twojego Powiatu. Gdy chcesz umówić się spotkanie zadzwoń na numer 34 310 95 12.

 

 

 

Starostwo czynne jest:

 • w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • we wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • w środę, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

W Starostwie możesz załatwić różne sprawy. Żeby załatwić sprawę przyjdź do Starostwa i spotkaj się z pracownikiem. Na parterze Starostwa spotkasz pracownika, który powie Ci gdzie załatwisz swoją sprawę.

 

 

 

W Starostwie możesz odebrać prawo jazdy. Możesz odebrać dowód rejestracyjny swojego auta. Dowód rejestracyjny to informacja jaki numer ma auto i kto jest jego właścicielem.

 

 

W Starostwie możesz dostać pozwolenie na budowę domu i innych budynków oraz zgłosić roboty budowlane. Roboty budowalne to są prace, dla których nie musisz mieć pozwolenia na budowę.

 

 

 

W Starostwie możesz dostać kartę wędkarską. W Starostwie zarejestrujesz sprzęt pływający. W Starostwie możesz wyłączyć grunt z rolnictwa.

 

 

W Starostwie dostaniesz zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy.

 

 

 

W Starostwie możesz dostać informację kto jest właścicielem domów i ziemi. Możesz otrzymać mapy. Mapy potrzebne są na przykład do zbudowania domu.

 

 

W Starostwie jest Biuro Rzeczy Znalezionych. Jeśli coś zgubisz to przyjdź do Biura i spytaj czy ta rzecz tu jest. Jeśli znajdziesz jakąś rzecz to oddaj ją do Biura.

 

 

 

W Starostwie jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Przyjdź do Rzecznika gdy masz problem z zakupioną rzeczą albo z nieuczciwym sprzedawcą.

 

 

W Starostwie możesz poprosić o bezpłatną pomoc prawną. Ktoś kto jest prawnikiem i rozumie przepisy prawne wytłumaczy Ci co zrobić żebyś rozwiązał swój problem. Prawnik wyjaśni Ci też o czym jest pismo, którego nie rozumiesz.

 

 

 

Żeby załatwić sprawę w Starostwie możesz napisać pismo. Pismo przynieś do Kancelarii. Kancelaria jest w budynku przy Rynku im. Jana Pawła II 13. Tam zostaw swoje pismo. Twoje pismo przekażą urzędnikom.

 

 

To pismo możesz też wysłać na adres:


Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck.
Żeby załatwić sprawę w Starostwie
możesz wysłać wiadomość e-mail.
Wiadomość wyślij na adres:

Jeśli masz profil zaufany wyślij pismo elektronicznie. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa to: /spklobuck/skrytka

 

 

 

Żeby załatwić sprawę w Starostwa zadzwoń pod numer 34 310 95 00

 

 

 

W Starostwie możesz skorzystać z pomocy osoby, która zna podstawy języka migowego. Nie musisz umawiać się wcześniej.

 

 

 

Do budynków Starostwa możesz wejść z psem asystującym. Możesz też wejść z psem przewodnikiem.

 

 

 

Konsultacja dostępności tekstu: Klaudia Cichoń, Michał Szczęsny.
Zdjęcia: własne oraz autorów nieznanych na licencji Creative Commons BY-SA-NC.

 

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Starostwa powiatowego w Kłobucku: 10.12.2015 r.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 10.12.2015 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą występować pliki nieodstępne
 • Skany dokumentów
 • Niedostępne informacje w plikach do pobrania
 • Niepoprawne formatowanie
 • Filmy mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 17.08.2023 r.

Data aktualizacji oświadczenia: 17.08.2023 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Grzegorz Pietruszka, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 310 95 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13
Tel.: 34 310 95 00
Faks: 34 310 95 07
E-mail:
Strona internetowa: www.powiatklobucki.pl

Dostępność architektoniczna

Zarówno budynki przy lokalizacji na Rynek im. Jana Pawła II 13 oraz ul. Ks. Skorupki 46a, 42-100 Kłobuck posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W powyższych lokalizacjach nie ma zainstalowanych wind.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Posiadamy tłumacza języka migowego

 

Dostępność

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z późn.zm.) informuję, że w Starostwie Powiatowym w Kłobucku - Koordynatorem do spraw dostępności jest:

Pani Anna Tukajska-Drzazga - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa
tel. 34 310 95 18 (bezpośredni) bądź 34 310 95 00 (sekretariat Starostwa)
e-mail:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - tabela poniżej

Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku za pośrednictwem:

 • Poczta elektroniczna
 • Adres skrytki na ePUAP: /spklobuck/skrytka
 • fax. 34 310 95 07
 • oraz osobiście – kancelaria Starostwa – parter pokój nr 25

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracownika Wydziału Organizacyjnego - Renatę Zielonkę, przeszkoloną w zakresie podstawowej znajomości języka migowego, nr pokoju: 25 - parter, nr kontaktowy: 34/ 310 95 25


Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Starostwie, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf 23-11-06 14:19 61.49KB pobierz plik: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf