do góry
Strona główna Aktualności

Ważna informacja dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych

10 Luty 2022
kategoria:
Aktualności

Szanowne Druhny i Druhowie

W grudniu 2021 roku Sejm RP przyjął ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Po wieloletnich staraniach Zarządu Głównego Związku OSP RP i całego środowiska strażackiego ustawa wprowadziła dodatek emerytalny dla strażaków ochotników tzw. świadczenie ratownicze. Szlachetna, społeczna  służba strażaków ochotników niosących pomoc i ratunek drugiemu człowiekowi zasługuje na podziękowanie i najwyższe uznanie. Jako samorząd i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przygotowaliśmy akcję informacyjną aby jak największa grupa strażaków z OSP skorzystała z możliwości otrzymania świadczenia ratowniczego. Przygotowaliśmy materiały, wnioski i informacje niezbędne do starania się o świadczenie ratownicze. Zachęcam naszych strażaków, którzy osiągnęli wymagany ustawą wiek aby skorzystali z możliwości jakie daje ustawa i po spełnieniu wszystkich wymogów skorzystali ze świadczenia. W załączeniu przedstawiam niezbędne materiały i informacje w/w sprawie.

Z poważaniem

STAROSTA
Członek Zarządu Głównego
Związku OSP RP
Henryk Kiepura

INFORMACJA
DLA STRAŻAKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Poniżej przekazujemy do wiadomości informacje dotyczące świadczeń finansowych dla Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych, według przepisów prawa (zawartych w art. 16, 17, 18 tejże ustawy)  strażakom ochotnikom przysługuje świadczenie pieniężne:

 1. Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 200 zł.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

 1.       czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
  1. w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,
  2. w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz
 2.       osiągnął:
  1. w przypadku mężczyzn – 65. rok życia,
  2. w przypadku kobiet – 60. rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku  w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej strażaka ratownika OSP, zwany dalej „organem przyznającym”, na wniosek tego strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego przyznaje, w formie decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość po:

 1. sprawdzeniu kompletności wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego;
 2. spełnieniu przez wnioskodawcę wymogu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1, na podstawie potwierdzenia właściwego Wójta, Burmistrza  lub dokumentacji prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną o spełnieniu przez wnioskodawcę wymagań do przyznania świadczenia ratowniczego.

Poniżej załączamy wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego zawiera:

 1. dane wnioskodawcy, który ubiega się o świadczenie ratownicze, w tym
  1. pierwsze i drugie imię oraz nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub   numer paszportu,
  4. adres miejsca zamieszkania,
  5. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;

Świadczenie ratownicze wypłaca organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwany dalej „organem wypłacającym”.

Szczegółowych informacji udziela Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku tel. 34/317 20 71 lub pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  Starostwa Powiatowego w Kłobucku, P. Anna Browarska tel. 34 310 06 63.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek.pdf 22-02-10 14:42 366.54KB pobierz plik: Wniosek.pdf
pdf Instrukcja pomocnicza dla członków OSP.pdf 22-02-10 14:41 191.58KB pobierz plik: Instrukcja pomocnicza dla członków OSP.pdf
pdf Wzór oświadczenia świadka - załącznik do instrukcj (z rozwinięciem art 50).pdf 22-02-10 14:41 137.81KB pobierz plik: Wzór oświadczenia świadka - załącznik do instrukcj (z rozwinięciem art 50).pdf