do góry
ikonaFILM "Tego nie można zapomnieć" - rozmowa z kpt. Zygmuntem Grzybowskim ikonaFILM - Matury w powiecie klobuckimikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Aktualności

VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 czerwca 2015 roku

11 Czerwiec 2015
kategoria:
Aktualności

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
 • Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz aktywnych form walki z bezrobociem.
 • Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie
  e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Panki zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2014 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok.
  Uchwała Nr 4200/VI/67/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
 • Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok.
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr 4200/VI/116/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.

 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 • Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1000).
 • Wnioski i oświadczenia Radnych.
 • Zakończenie VIII Sesji Rady Powiatu.