do góry
ikonaFILM - Szkoły Powiatu KłobuckiegoikonaFILM - Matury w powiecie klobuckim
Strona główna Aktualności

Zaproszenie do współpracy - opieka stomatologiczna nad uczniami

30 Wrzesień 2019
kategoria:
Aktualności

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 r. poz. 1078), Starosta Kłobucki zaprasza dentystów z terenu powiatu kłobuckiego do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

 - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kłobucki.  Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy liczby ok. 1654 uczniów szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym. Są to następujące szkoły:

 1. Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck.
 2. Zespół  Szkół Nr 2 w Kłobucku, ul. 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck.
 3. Zespół  Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck.
 4. Zespół  Szkół w Krzepicach, ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice.

Zgłoszenie wyrażające chęć podjęcia współpracy powinno zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Zgłoszenie należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42 – 100 Kłobuck lub adres e-mailem na adres:  najpóźniej do dnia 11 października 2019 br.  z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Pani Sylwia Szymczyńska tel. 34 310 06 46.

 

KLUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Kłobucki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42 – 100 Kłobuck, tel. (0 – 34) 310 95 00.
 2. Starosta Kłobucki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Sławomira Prokopowicza, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:
 • adres skrzynki na ePUAP: /spklobuck/skrytka
 • e – mail:
 • listownie: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42 – 100 Kłobuck
 1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody w celu realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.