do góry
Strona główna Aktualności

XXIX Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 29 listopada 2017 roku

22 Listopad 2017
kategoria:
Aktualności
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kłobuckiego.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Prezentacja Pracowni CNC w ZS Nr 1 w Kłobucku.
 7. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 10. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
 11. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku na temat inwestycji przeprowadzonych na drogach powiatowych w 2017 roku i przygotowania do „akcji zima” 2017/2018.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, w Szkołę Policealną Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Kłobucku wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Krzepicach, w Branżową Szkołę I Stopnia w Krzepicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Krzepicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza z siedzibą w Kłobucku, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Kłobucku wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza z siedzibą w Kłobucku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ".
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Kłobucki Gminie Miastu Częstochowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci prowadzenia izby wytrzeźwień.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2017 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Hassberge, Niemcy.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 26. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).
 27. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 28. Zakończenie XXIX Sesji Rady Powiatu.