do góry
Strona główna Aktualności

Ogólnopolski sukces Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku!

30 Styczeń 2018
kategoria:
Aktualności

Dnia 24 stycznia 2018 roku Małgorzata Szymanek - Dyrektor PUP w Kłobucku odebrała z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienie i okolicznościową statuetkę ze efektywne i skuteczne działania aktywizacyjne podejmowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w 2017 roku wobec osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku znalazł się na 1 miejscu urzędów pracy w województwie śląskim i 36 miejscu w kraju (na 333 oceniane urzędy) w  rankingu opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Pomimo, że specyfika terenów wiejskich powiatu kłobuckiego utrudnia dostęp do miejsc pracy (głównie znajdujących się w miastach, których brakuje na terenie powiatu, na którym dominują małe, rodzinne firmy i jednoosobowe podmioty gospodarcze), a trudności w dostępie do komunikacji publicznej potęgują tą niekorzystną sytuację - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku z dużym sukcesem realizuje swoją misję osiągając przy tym wysoką efektywność zatrudnieniową - 6 miejsce w kraju, oraz niską efektywność kosztową – 9.159,41 zł. PUP w Kłobucku odważnie sięgając i efektywnie wykorzystując dodatkowe środki zarówno krajowe jak i unijne na rzecz swoich klientów i przedsiębiorców został doceniony na arenie wszystkich urzędów pracy w kraju.

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku na aktywizację klientów PUP  pozyskał  środki finansowe ogółem w kwocie  14.903.500,00 zł.  Są to środki pochodzące z:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego: projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)” Poddziałanie 1.1.1  PO WER  (2.856.465,80 zł) oraz projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (III) Działanie 7.2 RPO WSL na lata 2014-2020 (1.827.476,10 zł)
  • Funduszu Pracy przyznanego algorytmem - 3.737.858,10 zł;
  • Rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 2.453.300,00 zł;
  • Funduszu Pracy przeznaczonego na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy lub przedsiębiorcy  –  3.468.700,00 zł;
  • Krajowego Funduszu  Szkoleniowego – 439.700,00 zł;
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 120.000,00 zł.

W/w środki wprowadzone na lokalny rynek pracy pozwoliły objąć pomocą niespełna 2000 osób w ramach staży, bonów stażowych, szkoleń, bonów szkoleniowych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej, wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, bonów na zasiedlenie, zatrudnieniowych, dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego do 30 r. ż., powyżej 50 r.ż., świadczeń aktywizacyjnych, refundacji kosztów opieki i badań lekarskich oraz szkoleń i studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dzięki dobrej pracy, działaniom i zaangażowaniu pracowników tut. urzędu pracy, jednostka powiatowa odniosła ogromny sukces zajmując bardzo wysokie miejsce w rankingu urzędów pracy w kraju.

W związku z obchodzonym 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wszystkim pracownikom PUP w Kłobucku życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywania zadań zawodowych … oraz kolejnych sukcesów.