do góry
ikona Hala Sportowa Powiatu Kłobuckiego w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku została otwarta 7 grudnia 2022 r.ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaFILM "Tego nie można zapomnieć" - rozmowa z kpt. Zygmuntem Grzybowskim
Strona główna Aktualności

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

04 Maj 2021
kategoria:
Aktualności

W dniu 17 maja rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. W Powiecie Kłobuckim jest w całości prowadzony drogą elektroniczną. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że ta forma rekrutacji doskonale się sprawdza, nie tylko pozwalając kandydatowi na sprawne wyszukanie wybranej szkoły i zgłoszenie swojej kandydatury, ale również na bieżące monitorowanie rekrutacji i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.

Cztery zespoły szkół ponadpodstawowych w Powiecie Kłobuckim w swojej ofercie edukacyjnej na rok 2021/2022 proponują absolwentom szkół podstawowych szeroki wybór oddziałów z rozszerzonymi programami nauczania z różnych przedmiotów, zarówno w technikach, liceach ogólnokształcących jak i branżowych szkołach I stopnia, a wykształcenie może w nich zdobyć zarówno absolwent szkoły podstawowej jak i osoba, która już ukończyła szkołę ponadgimnazjalną – w Szkole Policealnej na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie i zawodowe. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą również kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a absolwenci branżowych szkół I stopnia w  Branżowej Szkole II Stopnia w Kłobucku.

 

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych będzie przebiegał etapami:

 
I ETAP - ZAKŁADANIE KONTA I WYBÓR SZKOŁY

Od dnia 17 maja 2021 roku kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie NABÓR OPTIVUM na stronie: http://slaskie.edu.com.pl

Po zgłoszeniu się do systemu kandydat wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół.

 

II ETAP - ZŁOŻENIE WNIOSKU

Do dnia 21 czerwca 2021 roku za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie o przyjęcie do szkoły. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem zgodności z danymi w systemie.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół system naboru elektronicznego umożliwia wygenerowanie i przesłanie w wersji elektronicznej podania podpisanego przez rodziców/ opiekunów profilem zaufanym.

 

III ETAP - UZUPEŁNIENIE WNIOSKU

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza następujące dokumenty:

  • do 14 lipca 2021 roku - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzona kopia lub oryginał) oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (potwierdzona kopia lub oryginał).

 

IV ETAP - OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Dnia 22 lipca 2021 roku w szkołach ponadpodstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych. Kandydat może też na stronie internetowej szkoły zapoznać się z wynikami naboru.

V ETAP - POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Od dnia 23 do 30 lipca 2021 roku kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu – jeżeli wcześniej nie zostały dostarczone.

Dnia 2 sierpnia 2021 roku nastąpi wywieszenie list uczniów przyjętych do szkoły oraz podane zostaną informacje o wolnych miejscach w oddziałach.