do góry
ikonaInformujemy, że w dniach 24.11.2023 r. - 01.12.2023 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny
Strona główna Aktualności

Nabór do Komisji Konkursowej - dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

08 Listopad 2023
kategoria:
Aktualności

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Starosta Kłobucki ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej.

W skład komisji mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

W wyniku naboru Starosta Kłobucki wybierze dwie osoby reprezentujące organizacje do komisji konkursowej.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem
14 listopada 2023 roku. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13.

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 17 listopada 2023 roku.

                                                                                               w/z STAROSTY

                                                                                                Zdzisława Kall

                                                                                                 Wicestarosta

 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Nabór do Komisji 2024.doc 23-11-08 14:59 38.5KB pobierz plik: Nabór do Komisji 2024.doc