do góry
ikonaCud zjednoczenia - Bitwa WarszawskaikonaZagrożenie koronawirusem w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Oświata Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

W dniu 15 czerwca rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. W Powiecie Kłobuckim jest w całości prowadzony drogą elektroniczną. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że ta forma rekrutacji doskonale się sprawdza, nie tylko pozwalając kandydatowi na sprawne wyszukanie wybranej szkoły i zgłoszenie swojej kandydatury, ale również na bieżące monitorowanie rekrutacji i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.

Cztery zespoły szkół ponadpodstawowych w Powiecie Kłobuckim w swojej ofercie edukacyjnej na rok 2020/2021 proponują absolwentom szkół podstawowych szeroki wybór oddziałów z rozszerzonymi programami nauczania z różnych przedmiotów, zarówno w technikach, liceach ogólnokształcących jak i branżowych szkołach I stopnia, a wykształcenie może w nich zdobyć zarówno absolwent szkoły podstawowej jak i osoba, która już ukończyła szkołę ponadgimnazjalną – w Szkole Policealnej na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie i zawodowe. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą również kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a absolwenci branżowych szkół I stopnia w branżowej szkole II stopnia.

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych będzie przebiegał etapami:

 


I ETAP - ZAKŁADANIE KONTA I WYBÓR SZKOŁY

Od dnia 15 czerwca 2020 roku kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie NABÓR OPTIVUM na stronie: http://slaskie.edu.com.pl

Po zgłoszeniu się do systemu kandydat wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół.

 

II ETAP - ZŁOŻENIE WNIOSKU

Do dnia 10 lipca 2020 roku za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie o przyjęcie do szkoły. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem zgodności z danymi w systemie.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół system naboru elektronicznego umożliwia wygenerowanie i przesłanie w wersji elektronicznej podania podpisanego przez rodziców/ opiekunów profilem zaufanym.

 

III ETAP - UZUPEŁNIENIE WNIOSKU

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza następujące dokumenty:

  • do 10 lipca 2020 roku - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzona kopia lub oryginał),
  • do dnia 4 sierpnia 2020 roku - zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (potwierdzona kopia lub oryginał).

 

IV ETAP - OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Dnia 12 sierpnia 2020 roku w szkołach ponadpodstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych. Kandydat może też na stronie internetowej szkoły zapoznać się z wynikami naboru.

 

V ETAP - POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Od dnia 13 do 18 sierpnia 2020 roku kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu – jeżeli wcześniej nie zostały dostarczone.

Dnia 19 sierpnia 2020 roku nastąpi wywieszenie list uczniów przyjętych do szkoły oraz podane zostaną informacje o wolnych miejscach w oddziałach.