do góry
Strona główna Oświata Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

W dniu 19 maja rozpoczyna się nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018. W Powiecie Kłobuckim już po raz kolejny będzie on w całości prowadzony drogą elektroniczną. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że ta forma rekrutacji doskonale się sprawdza, nie tylko pozwalając kandydatowi na sprawne wyszukanie wybranej szkoły i zgłoszenie swojej kandydatury, ale również na bieżące monitorowanie rekrutacji i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.

Cztery Zespoły Szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kłobuckim w swojej ofercie edukacyjnej na rok 2017/2018 proponuje absolwentom gimnazjów szeroki wybór oddziałów z rozszerzonymi programami nauczania z różnych przedmiotów, zarówno w technikach, liceach ogólnokształcących jak i branżowych szkołach I stopnia, a wykształcenie może w nich zdobyć zarówno absolwent gimnazjum jak i osoba, która już ukończyła szkołę ponadgimnazjalną – w Szkole Policealnej na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie i zawodowe. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą również kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych będzie przebiegał etapami:

I ETAP

Od dnia 19 maja 2017 roku kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto w systemie NABÓR OPTIVUM na stronie: http://slaskie.edu.com.pl

Po zgłoszeniu się do systemu kandydat wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół.

II ETAP

Do dnia 19 czerwca 2017 roku za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem zgodności z danymi w systemie.

III ETAP

Od dnia 23 do 27 czerwca 2017 roku

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał).

IV ETAP

Dnia 7 lipca 2017 roku w szkołach ponadgimnazjalnych zostają wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych. Kandydat może też przez Internet zapoznać się z wynikami naboru.

V ETAP

Od dnia 7 lipca 2017 roku do dnia 13 lipca 2017 kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i zanosi oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu – jeżeli wcześniej nie zostały dostarczone.

Dnia 14 lipca 2017 roku nastąpi wywieszenie list uczniów przyjętych do szkoły oraz podane zostaną informacje o wolnych miejscach w oddziałach.